©2014-2018, SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ:Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478