©2014-2017, SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ:Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0350 3648409; Fax: 0350 3640478